Jak stworzyć skuteczny biznesplan?

Biznesplan stanowi szczegółowy plan działania, który pomaga zdefiniować cele, strategie oraz środki niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego. W tym artykule przedstawimy elementy dobrego biznesplanu.

Spis treści

Biznesplan — co to jest?

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest opisanie strategii i planu działania związanego z utworzeniem lub rozwojem przedsiębiorstwa. Jest to dokument, który zawiera informacje o firmie, jej strategii, planów marketingowych, finansowych i operacyjnych, a także analizę rynku i konkurencji.

Dokument ten służy jako narzędzie, które pomoże Ci, jako przedsiębiorcy, w zdefiniowaniu i zrozumieniu różnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest on szczególnie istotny na początku działalności, gdy będziesz starać się pozyskać finansowanie lub inwestorów, ale może być również wykorzystywany w późniejszych etapach rozwoju firmy.

Jakie ma funkcje?

Pełni on wiele ważnych funkcji w kontekście rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przede wszystkim służy jako narzędzie do strategicznego planowania. 

Pomoże Ci między innymi w określeniu celów, strategii i działań niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Pozwala na zdefiniowanie wizji i misji przedsiębiorstwa oraz opracowanie planów na krótki i długi okres.

Biznesplan przyda Ci się do komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak inwestorzy, banki, potencjalni partnerzy biznesowi lub instytucje rządowe. Jest to dokument, który prezentuje i uzasadnia atrakcyjność przedsięwzięcia gospodarczego oraz przekonuje o jego potencjalnej rentowności.

Ponadto jest niezbędny dla przedsiębiorcy, który szuka finansowania zewnętrznego, takiego jak pożyczki bankowe lub inwestycje kapitałowe. Potencjalni inwestorzy i kredytodawcy będą analizować biznesplan, aby ocenić potencjał zyskowności, ryzyka i wartości inwestycji.

To również sposób na efektywne zarządzanie. Pomoże Ci w monitorowaniu postępów, śledzeniu wyników i dostosowywaniu działań w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Jest wykorzystywany jako punkt odniesienia do oceny, jakie działania biznesowe są skuteczne.

Dokument ten umożliwia identyfikację i ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możesz uwzględnić analizę SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia), zidentyfikować czynniki ryzyka i opracować strategie zarządzania nimi. To pozwoli Ci określić, które decyzje biznesowe będą właściwe.

Biznesplan jest więc niezwykle ważnym narzędziem, który przydaje się w planowaniu, komunikacji, zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Jest to dokument, który przyczyni się do skutecznego rozwoju i powodzenia Twojego przedsięwzięcia gospodarczego.

Szukasz biura rachunkowego, które zadba o rzetelną księgowość i terminowe rozliczenia?

Czego dotyczy biznesplan?

Profesjonalny biznesplan koncentruje się na dokładnej analizie rynku, na który zamierzasz wejść. Oprócz tego warto przemyśleć realizację długoterminowych celów oraz kroków, które należy podjąć w najbliższych miesiącach. 

Plan powinien określić, jakie rezultaty chcesz osiągnąć, jak to osiągniesz, w jakim czasie i za jaką cenę. Szczegółowa analiza powinna odpowiadać na fundamentalne pytania, które zadaje sobie każdy przedsiębiorca:

 • Jakie są moje możliwości finansowe na rozwój?

 • Jak duża jest moja wiedza na temat produktu?

 • Czy rynek nie jest już przesycony?

 • Jak mój produkt wypada w porównaniu do innych firm?

 • Jakie cele poboczne prowadzą do głównego celu?

 • Jaki jest mój główny cel?

 • Jaką cenę mogę zaproponować?

 • Ile pracowników będę potrzebować i jaką płacę mogę im zaproponować?

 • Jak poradzić sobie z aspektem marketingowym przedsięwzięcia?

 • Jakie krótko i długoterminowe zyski mogę przewidywać?

Należy pamiętać, że treść biznesplanu musi być wyczerpująca i dostosowana do rodzaju oferowanych produktów.

Elementy biznesplanu

Jak napisać biznesplan?

Aby go napisać, warto zacząć od stworzenia struktury, która pomoże utrzymać porządek i ułatwi nawigację po dokumencie. Istnieje wiele różnych szablonów, dlatego też nie ma jednego, uniwersalnego wzoru biznesplanu. Niemniej jednak zapoznanie się z ogólnymi elementami pomoże Ci w stworzeniu własnego, dostosowanego do swoich potrzeb. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy biznesplanu, o których warto pamiętać, tworząc własny. Pamiętaj, że zawsze należy tworzyć biznesplan w sposób dopasowany do odbiorcy.

Streszczenie biznesplanu

To skrócona prezentacja najważniejszych informacji zawartych w dokumencie i ma za zadanie zainteresować potencjalnego inwestora danym przedsięwzięciem. Streszczenie jest kluczowe, ponieważ to od niego zależy, czy odbiorca będzie kontynuował czytanie pozostałych części biznesplanu. 

Ważne, aby treść była zwięzła, konkretna i zrozumiała dla osób nieznających branży, w której działa przedsiębiorstwo.

W streszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Cel biznesplanu

 • Nazwa przedsiębiorstwa i nazwiska właścicieli

 • Kwalifikacje i doświadczenie zarządu firmy

 • Cele, wizja i misja firmy

 • Koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa

 • Opis usług, produktów i rynków docelowych

 • Grupa docelowa, do której są kierowane usługi lub produkty

 • Przewidywane zyski, koszty i prognozy sprzedaży

Dane wnioskodawcy

Biznesplan powinien zawierać różne informacje dotyczące wnioskodawcy, czyli Twoje lub zespołu odpowiedzialnego za przedsięwzięcie biznesowe. 

Przede wszystkim należy podać pełne nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail). W przypadku zespołu warto wymienić wszystkich członków z ich odpowiednimi danymi kontaktowymi.

Następnie opisz swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie oraz jakiekolwiek specjalistyczne kwalifikacje, które są istotne dla prowadzenia działalności biznesowej. Warto również podać informacje o doświadczeniu członków zespołu, jeśli są oni obecni.

Przedstaw, dlaczego chcesz rozpocząć tę działalność, jakie są Twoje motywacje i pasje związane z tym projektem. Opowiedz o tym, co sprawia, że jesteś odpowiednią osobą lub odpowiednim zespołem do realizacji tego pomysłu.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie biznesu lub w innych obszarach, które mają znaczenie dla tego projektu, warto o nich wspomnieć. Może to obejmować sukcesy w poprzednich przedsięwzięciach, nagrody, wyróżnienia lub pozytywne opinie klientów.

W tej części powinieneś zawrzeć informacje na temat dostępnych środków finansowych, które możesz przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa, a także przedstawić informacje dotyczące ewentualnych zabezpieczeń finansowych, takich jak wkład własny, pożyczki, dotacje lub inwestorzy.

Warto uwzględnić informacje na temat istniejących relacji i kontaktów, które mogą być przydatne dla przedsiębiorstwa. Może to obejmować partnerów biznesowych, dostawców, potencjalnych klientów lub mentorów.

Te dane pomogą potencjalnym inwestorom lub instytucjom finansowym lepiej zrozumieć, kim jesteś jako wnioskodawca i dlaczego jesteś odpowiednią osobą lub zespołem do realizacji projektu biznesowego.

Najważniejsze dane wnioskodawcy biznesplanu

Opis planowanego przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia powinien stanowić krótkie wprowadzenie do biznesplanu, w którym wytłumaczysz, dlaczego zdecydowałeś się na podjęcie planowanej działalności gospodarczej. 

Wyjaśnij, jakie są Twoje cele i motywacje, a także opisz przedmiot działalności, czyli to, czym będziesz się zajmować w ramach biznesu. Podaj informacje dotyczące planowanej formy organizacyjno-prawnej firmy, czy to będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnościądziałalność jednoosobowa, czy inna forma prawna.

Poinformuj również, w jaki sposób zamierzasz rozliczać się z urzędem skarbowym — czy będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych lub inna forma rozliczeń podatkowych. 

Aby wybrać jak najkorzystniejszą formę opodatkowania dla swojego biznesu, przeczytaj nasz artykuł — Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Następnie dokładnie opisz planowane przedsięwzięcie: 

 • jakie produkty lub usługi zamierzasz oferować, 

 • jaki jest Twój rynek docelowy, 

 • jakie są Twoje cele rozwojowe, 

 • jakie są plany marketingowe,

 • jakie działania podejmiesz, aby osiągnąć sukces.

Wszystkie te informacje tworzą krótki, ale istotny opis przedsięwzięcia, który stanowi wstęp do biznesplanu i pomaga czytelnikowi zrozumieć, czym będziesz się zajmować, jakie cele masz i jak zamierzasz je osiągnąć.

Pracownicy przedsiębiorstwa

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników w swojej firmie, musisz zawrzeć odpowiednie informacje na ten temat w biznesplanie. 

Przede wszystkim powinieneś oszacować, ilu pracowników chcesz zatrudnić w poszczególnych okresach. Opisując kadrę pracowniczą, warto również skoncentrować się na całej strategii personalnej. Dotyczy to przede wszystkim sposobu rekrutacji, motywowania pracowników oraz polityki płacowej. W tym miejscu warto wiedzieć, na jakie koszty należy się przygotować, dlatego przeczytaj nasz artykuł — Koszty zatrudnienia pracownika w 2024 roku.

Charakterystyka produktu

W tej części biznesplanu szczegółowo opisz przedmiot działalności Twojego przedsiębiorstwa. Analiza powinna zawierać informacje dotyczące rodzaju usługi lub produktu, jego nazwy oraz kluczowych cech. Podaj sugerowaną cenę, koszt produkcji, informację o posiadanych patentach i prawach autorskich oraz sposób dystrybucji. 

Ponadto warto opisać, jak Twój produkt wyróżnia się na tle konkurencji, jaką wartość ma dla klienta, jak przebiega proces produkcji oraz jakie masz plany dotyczące jego unowocześnienia. Istotnym elementem profesjonalnego biznesplanu jest również dołączenie ilustracji produktu, która przedstawia jego wygląd i sposób działania.

Analiza rynku i konkurencji

Analiza rynku w biznesplanie ma na celu zrozumienie otoczenia, w którym Twoje przedsiębiorstwo będzie działać. Obejmuje ona aspekty takie jak branża, wielkość rynku i obecne trendy. 

Przygotowane badanie pozwala zidentyfikować, czy Twoja usługa lub produkt znajdzie nabywców, kim są potencjalni klienci, jaka jest ich siła nabywcza, jakie są ich potrzeby oraz szacunkowa liczba potencjalnych klientów. Istotne jest, aby zarówno przedsiębiorca, jak i potencjalny inwestor mieli dokładny obraz otoczenia.

Charakterystyka konkurencji w biznesplanie służy przedstawieniu pozycji rynkowej Twojej konkurencji, jej mocnych i słabych stron oraz zagrożeń, jakie może stanowić dla Twojego przedsiębiorstwa. 

Warto wyróżnić konkurentów bezpośrednich, czyli tych, którzy oferują podobny produkt, oraz potencjalnych konkurentów, którzy zaspokajają te same potrzeby klientów. W tej sekcji należy również zastanowić się, co sprawia, że Twój produkt jest unikalny i jaką przewagę konkurencyjną masz dzięki temu.

Strategia marketingowa

W tej sekcji biznesplanu należy zawrzeć plan działań marketingowych oraz metody promocji i reklamy produktu. Aby to zrobić, konieczne jest dokładne określenie grupy docelowej, czyli odbiorców towarów lub usług. Charakterystyka klienta powinna być szczegółowo opracowana, aby precyzyjnie ustalić najefektywniejsze metody dotarcia z produktem do odbiorcy. Wybór strategii i jej uzasadnienie muszą opierać się na konkretnych, merytorycznych argumentach. Tutaj powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Formy reklamy i promocji.

 • Sposoby dotarcia do klienta, takie jak ulotki, foldery, billboardy, prasa, internet, radio, telewizja.

 • Budżet reklamowy, czyli procent dochodu, który zostanie przeznaczony na reklamę.

 • Przeprowadzone i planowane kampanie reklamowe.

 • Sposoby kreowania pozytywnego wizerunku firmy przez działania public relations.

W opracowaniu strategii może wesprzeć Cię agencja marketingowa MOVES.

Biznesplan - 5 Sił Portera

Analiza marketingowa

Ważnym elementem biznesplanu są także analizy marketingowe. Podstawową analizą, którą powinno się uwzględnić, jest analiza SWOT. Pozwala ona określić mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse związane z planowanym przedsięwzięciem. 

Analiza marketingowa jest niezbędnym elementem każdego biznesplanu i pozwala oszacować rzeczywiste plusy i minusy biznesu. Oprócz analizy SWOT warto przeprowadzić dodatkowe analizy, takie jak analiza 5 Sił Portera, a także analizy mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstwa wraz z mapami konkurencji.

Analizy marketingowe są kluczowe dla zrozumienia otoczenia rynkowego, konkurencji oraz określenia strategii i działań promocyjnych. Przeprowadzenie tych analiz pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji i lepsze dopasowanie przedsięwzięcia do wymagań rynku.

Biznesplan - Analiza SWOT

Analiza finansowa

Opracowanie planu inwestycyjnego wraz z prognozowanymi sprzedażami i kosztami stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących rozpoczęcia działalności. Bez niej trudno jest osiągnąć sukces na rynku. Dlatego analiza finansowa jest jednym z kluczowych elementów biznesplanu. 

Mimo że zawartość analizy finansowej może się różnić w zależności od celów i osób, które ją tworzą, zawsze powinna zawierać trzy podstawowe elementy, jakimi są:

 • bilans, 

 • rachunek zysków i strat (wraz z prognozowanymi inwestycjami),

 • rachunek przepływów pieniężnych.

Dodatkowo, w analizie finansowej warto uwzględnić źródła finansowania działalności, analizę prognozowanego progu rentowności, stopę zwrotu zainwestowanego kapitału, informacje dotyczące bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na kapitał oraz założenia, na podstawie których dokonano prognoz.

Analiza finansowa stanowi nieodzowną część biznesplanu — pozwala ocenić opłacalność przedsięwzięcia oraz dostarcza niezbędnych informacji inwestorom i potencjalnym partnerom.

Biznesplan — Analiza finansowa

Harmonogram realizacji

Tworząc biznesplan, nie można zapominać o planach i harmonogramach działań. Są one kluczowe dla utrzymania porządku i efektywnego postępu w projekcie. Ta sekcja biznesplanu obejmuje określenie celów, które chcesz osiągnąć, oraz ustalenie terminów realizacji tych celów. 

Nie zapominaj o uwzględnieniu narzędzi i strategii, które będą Ci pomagać w realizacji zadań, oraz identyfikacji czynników, które mogą wpływać na Twoje plany.

Aby stworzyć dobry biznesplan, konieczna jest ekspercka wiedza i rzetelne przygotowanie. Oczywiście przedsiębiorca nie zawsze musi tworzyć go samodzielnie. Warto skorzystać z konsultacji ekspertów zajmujących się konkretnymi aspektami biznesu, zwłaszcza tych, którzy mają dogłębną wiedzę na temat danej branży. 

Specjaliści LinkTAX pomogą Ci przeanalizować kwestie finansowe, dzięki czemu nie tylko wybierzesz dla swojej firmy najlepszą formę opodatkowania, ale również będziesz mógł precyzyjnie przewidzieć wydatki związane z działalnością gospodarczą, np. prowadzenie księgowości. Wówczas biznesplan będzie miał znacznie większą wartość i będzie atrakcyjny z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę